Sociaal zekerheidsrecht

Bij het sociale zekerheidsstelsel gaat het om inkomen en/of verzorging tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Het sociale zekerheidsrecht speelt ook een belangrijke rol in het arbeidsrecht, bijvoorbeeld bij ontslag of langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering bijvoorbeeld beoordeelt het UWV de re-integratie inspanningen en kan een loonsanctie van een jaar loondoorbetaling opleggen.

U kunt bij dit kantoor terecht met vragen en advies over:

  • ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong). Ook WMO en Jeugdwet (pgb’s).

Denk ook aan advies over de gevolgen voor sociale zekerheidsrechten bij:

  • beëindiging van een dienstverband
  • ontslagvergoeding
  • sociale plannen
  • bijstand in bezwaar- en beroepsprocedures

De overheid is al enige tijd bezig om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel te verleggen naar werkgevers. Werkgevers en werknemers krijgen daardoor steeds vaker te maken met het sociaal zekerheidsrecht. Niet alleen is de wet- en regelgeving ingewikkeld. Ook is het sociaal zekerheidsstelsel lastig omdat zoveel verschillende instanties belast zijn met het uitvoeren van de regels. Bij langdurige ziekte is het belangrijk om de procedurele kant van het verhaal goed en volledig te doorlopen. Tijdens de uitkeringssituatie gelden er strakke regels, bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing over een WIA-uitkering.

Bij een juridisch procedure krijgt u eerst een advies over uw kans van slagen. Na inschatting van uw kans van slagen bepalen we een gezamenlijke strategie.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op