Hoe te handelen bij een boete?

Sinds 2013 geldt de Fraudewet. De bedoeling van deze wet is hoge boetes voor fraudegedrag van calculerende burgers. De boete wordt opgelegd bij schending van de inlichtingenplicht. Wat valt onder de inlichtingenplicht? Alles wat relevant is voor uw recht op uitkering moet u zelf melden. Uitkeringsinstanties zijn bij schending van de inlichtingenplicht dan verplicht de uitkering te herzien, de uitkering terug te vorderen en een boete op te leggen.

De boete kan maximaal net zo hoog zijn als het bedrag aan ten onrechte ontvangen uitkering. Bij herhaling (recidive) is de boete maximaal anderhalf keer dat bedrag. Sinds correctie vanuit de rechtspraak (2014) en wetswijziging in 2017 krijgt iemand alleen nog 100% boete bij opzet (willens en wetens) verder 75% bij grove schuld en in overige gevallen 50%. Is er verminderde verwijtbaarheid dan 25%. Bij opzet is de boete maximaal 83.000 euro (gekoppeld aan het strafrecht). Bij het vaststellen van de hoogte van de boete wordt rekening gehouden met mate van verwijtbaarheid en iemand zijn omstandigheden en draagkracht.

In 2016 heeft de rechter in een aantal uitspraken de criteria voor de hoogte van de boete verder aangescherpt. Bij het vaststellen van de boete moet naar iemand zijn draagkracht gekeken worden en moet de boete binnen een redelijke termijn kunnen worden terugbetaald. Bij gewone verwijtbaarheid is dat 12 maanden. (Draagkracht is inkomen min beslagvrije voet.)

Let op: als een uitkeringsinstantie het voornemen heeft u een boete op te leggen, geef altijd informatie over uw draagkracht. Doet u dat namelijk niet dan kan de beslagvrije voet niet worden vastgesteld en hoeft daar geen rekening mee te worden gehouden. Bedenk ook of u een betalingsregeling wilt afspreken, want dan ligt dat vast. Kunt u de regeling ook werkelijk nakomen? Is de uitkeringsinstantie door uw handelen benadeeld? Zo nee, dan kan in plaats van een boete een waarschuwing worden gegeven. Denk aan het maken van bezwaar binnen 6 weken.
Krijgt u een boete dan is het verstandig juridisch advies in te winnen.

Heeft u meer vragen over Sociaal zekerheidsrecht, neem gerust contact op