Privacyverklaring

U leest hier hoe Advocatenkantoor Suzan de Jong met uw privacy omgaat.

Wij respecteren uw persoonsgegevens en gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

De informatieplicht van de AVG aan de betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt voeren wij op de volgende manier uit.

Doel verwerken persoonsgegevens

Onze privacyverklaring komt er op neer dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor:

  • Onze dienstverlening aan u, waaronder advisering, het uitvoeren van een overeenkomst en het bijstaan in (gerechtelijke) procedures
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing
  • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
  • Onze website te onderhouden, waarbij wij onder meer uw IP-adres verwerken
  • Innen van declaraties

Uw persoonsgegevens verwerken wij alleen als dat noodzakelijk is voor het realiseren van deze doeleinden. Wij kunnen u vragen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Of u verstrekt op eigen initiatief deze gegevens aan ons.

Rechtsgronden verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens verwerken wij alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tot (juridische) dienstverlening die we zijn overeengekomen. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij niet onze (juridische) diensten verlenen en aan de andere verplichtingen van deze overeenkomst voldoen. Zonder de noodzakelijke persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunt u deze overeenkomst niet met ons aangaan.

In sommige gevallen verwerken wij persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij niet voldoen aan onze wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens te verwerken. U bent daarom verplicht deze (wettelijke verplichte) persoonsgegevens aan ons te verstrekken, op het moment dat wij daarom verzoeken.

Bepaalde persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Dat gaat dan om verwerking van persoonsgegevens – zoals uw IP-adres – als u onze website gebruikt. Ons gerechtvaardigd belang is dan om onze website te kunnen optimaliseren.

Ontvangers persoonsgegevens

Alleen personen voor wie het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen hier toegang toe. Dit zijn advocaten, receptionistes en telefonistes.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst. Te denken valt aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Alle personen waaraan uw persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, hebben de verplichting de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en waarborgen. Deze verplichting is opgenomen in een verwerkersovereenkomst met verwerkers die worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

De advocaat of derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting is geregeld in een verwerkersovereenkomst met derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze diensten, en dus zijn deze partijen gehouden tot naleving van de AVG. Ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde derde partij voor een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bij gebruik van diensten van derde partijen worden in een verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw privacy rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bezwaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Advocatenkantoor Suzan de Jong
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
Mail: info@suzandejong.nl

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de persoonsgegevens aan de juiste persoon afgeven, vragen wij ter verificatie een kopie van een geldig paspoort rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Website bezoek

Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Wij doen dit om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Dit helpt om de website te verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om gegevens over uw bezoek aan de website bij te houden. Deze persoonsgegevens (een deel van uw IP-adres) worden verwerkt door Google.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is op 11 juni 2018 vastgesteld.