Arbeidsrecht

U wilt dat afspraken worden nagekomen maar ook dat de werkrelatie goed blijft.

Misschien hebt u vragen over uw positie of uw rechten en verplichtingen? U ging met plezier naar uw werk en ineens waait er een andere wind. U krijgt onverwacht een slechte beoordeling of uw functie komt bij een reorganisatie te vervallen. U zit met allerlei vragen. Vindt u op internet niet het volledige antwoord?

U kunt terecht met vragen en advies over:

• het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten
• het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
• ziekte en re-integratie
• ontslag; voor het voeren van verweer
• onderhandelen over een ontslagvergoeding
• geschillen over concurrentie- en/of relatiebedingen

U krijgt ineens te maken met een langdurig zieke werknemer. Welke verplichtingen gelden richting het UWV?

Er komt veel kijken bij het arbeidsrecht. Werkgever en werknemer sluiten een arbeidscontract af met onderlinge afspraken. Daarnaast zijn er ook wettelijke regels met rechten en verplichtingen. Ook geldt er mogelijk nog een cao. En dan zijn er nog de uitkeringsaanspraken (het sociale zekerheidsrecht) waar u op moet letten.

U wilt krijgen waar u recht op heeft. Aan de andere kant loopt u vast omdat u de relatie met uw werkgever niet op het spel wilt zetten. Of u wilt de zieke werknemer terug op de werkvloer, misschien in ander werk, maar kan dat wel? Op zich lijken deze vragen eenvoudig te beantwoorden, alleen komt daar in de praktijk vaak meer bij kijken. U kunt altijd een afspraak maken voor een advies over uw individuele situatie. U krijgt dan een advies op maat. Het kan ook zijn dat u niet meer in gesprek bent en een juridische procedure moet worden gevoerd. Ook een procedure bij de rechtbank behoort tot de mogelijkheden.

Hierna kunt u meer lezen over onderwerpen die specifiek in het arbeidsrecht spelen.

Onderwerpen op deze pagina:

Hoe regelt u vervanging tijdens ziekte?

Als een medewerker ziek uitval uitvalt, dan wordt het werk doorgaans in eerste instantie over de anderen verdeeld. Kan het werk intern niet langer worden opgevangen -zeker als het om langdurige uitval gaat- moet gezocht worden naar een meer structurele oplossing. Twee oplossingen liggen voor de hand. Allereerst voor de duur van de ziekte een arbeidscontract voor bepaalde tijd met een vervanger afsluiten. Of de mogelijkheid om een uitzendkracht in te huren.

Wat staat zoal in het arbeidscontract voor bepaalde tijd?

In een arbeidscontract voor bepaalde tijd voor de duur van de afwezigheid van een zieke medewerker neemt u op dat dit contract duurt totdat de zieke medewerker terugkeert in het bedrijf. Ook neemt u op een maximumduur waarna het arbeidscontract in elk geval eindigt. Zo voorkomt u dat de vervanger in dienst blijft ook als de zieke werknemer langdurig ziek blijft of niet meer terugkeert. Ook is het mogelijk dat de zieke werknemer weliswaar ongeschikt is voor eigen werk, maar wel geschikt is voor passend werk. De werkgever kan verplicht worden ander werk ter beschikking te stellen. Als de werknemer terugkomt en niet zijn eigen werk gaat doen, is het de vraag of het arbeidscontract met de vervanger zonder meer eindigt. Dus vandaar is het belangrijk een maximum duur in het arbeidscontract op te nemen.

Bij afwezigheid door ziekte of zwangerschap/bevalling is het ook verstandig een clausule op te nemen voor de situatie dat de vaste medewerker het werk gedeeltelijk hervat. Bijvoorbeeld de bepaling dat het contract met de vervanger bij gedeeltelijke werkhervatting van de vaste medewerker van rechtswege eindigt, zo mogelijk aangevuld met de bepaling dat partijen in dat geval aansluitend een contract zullen aangaan voor een op dat moment overeen te komen aantal uren, afhankelijk van de omvang van de werkhervatting.

Als het arbeidscontract voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt als de duur is verstreken, is opzeggen niet nodig.  Let wel op de mogelijkheid van een aanzegplicht (de plicht om de werknemer uiterlijk één maand voor afloop van een arbeidscontract voor bepaalde tijd te informeren of wel of niet wordt voortgezet). Bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of meer geldt een aanzegplicht. Alleen weer niet bij een arbeidscontract zonder kalenderdatum als einddatum.

Denk verder ook aan een tussentijds opzegbeding, zodat u tussentijds kunt eindigen zonder dat u aan loondoorbetaling voor de volle looptijd van het contract vastzit.

Tenslotte houdt rekening met de ketenregeling. Bij opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde duur ontstaat op een bepaald moment een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Hoe zit het met inhuren van een uitzendkracht?

Bij tijdelijke bezettingsproblemen kan ook gedacht worden aan het inlenen van een uitzendkracht. De uitzendkracht werkt op een uitzendovereenkomst (een bijzonder arbeidscontract waarvoor bepaalde regels gelden). De uitzendkracht blijft in dienst van het uitzendbureau. Het uitzendbureau is dan ook verantwoordelijk voor de betaling van het loon, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. De betalingen voor de diensten voor de uitzendkracht zijn rechtsreeks aan het uitzendbureau. Dat gebeurt op basis van een overeenkomst met het uitzendbureau, waarin staat wat er betaald moet worden voor de uitzendkracht en de vergoeding aan het uitzendbureau.

Bij het opstellen van contracten is het verstandig een juridische check te laten doen of u wel aan alles gedacht heeft. Wij kunnen dat voor u doen.

Hoe kan ik het beste omgaan met mogelijke arbeidsconflicten?

Sluimerende conflicten op de werkvloer hebben dikwijls een groot gevolg voor de werksfeer en het functioneren van mensen. Het treft dan vaak niet alleen één enkele medewerker, maar soms zelfs een hele afdeling. Natuurlijk is dat een hele kostbare zaak, zowel vanuit menselijk als financieel oogpunt. Denk aan de kosten van ziekte en uitval, verzuimbegeleiding, vervanging e.d.

Herken de signalen op tijd. Blijf vooral op een positieve manier in gesprek en maak het conflict zo snel mogelijk bespreekbaar.

Wanneer speelt mogelijk een arbeidsconflict?

let op bij:

• een sfeer van demotivatie
• veel ziekmeldingen
• groepsvorming
• gebrek aan openheid

Ga met elkaar in gesprek. Wat is de oorzaak van de negatieve sfeer? Ga na of er inderdaad een arbeidsconflict is? Als dat wel zo is, vraag de betrokkenen of zij het conflict zelf kunnen oplossen of daarbij hulp nodig hebben.
Komen de mensen er zelf met eventuele hulp niet uit dan kan het inschakelen van een erkende mediator misschien uitkomst bieden. De mediator kan in het conflict bemiddelen en begeleiden naar een oplossing. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een erkende mediator. Lukt dat niet, of is een juridische uitspraak gewenst, wacht dan niet te lang met het zoeken van deskundige juridische bijstand.

Hoe kun je arbeidsconflicten proberen te voorkomen?

In het werk heb je natuurlijk regelmatig te maken met veranderingen. Daar is niks mis mee. De wereld is voortdurend aan verandering onderhevig. Een bedrijf wil meegroeien. Veranderingen kunnen (soms ongemerkt) spanningen en conflicten veroorzaken. Het is verstandig om daar alert op te zijn. Voordat een situatie escaleert, is het daarom belangrijk na te gaan hoe arbeidsconflicten zoveel mogelijk kunnen worden tegen gegaan. Denk daarbij vooral aan een professioneel personeelsbeleid en goede communicatie:

Professioneel personeelsbeleid

Veel arbeidsconflicten zijn het gevolg van onduidelijkheden en miscommunicatie rond de inhoud van de werkzaamheden. Spreek daarom zoveel mogelijk onderlinge verwachtingen over taken, planning en doelstellingen uit. Neem bijvoorbeeld in functieomschrijvingen op wat de taken van een medewerker zijn. Zo krijgt iemand duidelijkheid over zijn rol. Ook regelmatig een werkoverleg zorgt voor een betere afstemming en dat iedereen op één lijn zit.

Goede communicatie

Een bepaalde manier van communiceren kan een arbeidsconflict in de hand werken. Geef elkaar het liefst opbouwende feedback. Probeer bij problemen niet al te snel conclusies te trekken. Spreek iemand aan op zijn gedrag en blijf openstaan voor uitleg, verklaringen en oplossingen. Hiermee kun je bij het geven van feedback voorkomen dat een arbeidsconflict ontstaat.

Wel of niet functionerings- en beoordelingsgesprekken?

Een functioneringsgesprek onderscheidt zich van een beoordelingsgesprek. In beide gevallen gaat het om het functioneren van de medewerker. Bij het functioneringsgesprek is er tweerichtingsverkeer. Beide partijen kunnen agendapunten aandragen. Het beoordelingsgesprek is eenzijdig: de werkgever beoordeelt de medewerker.
De verplichte terugkerende functionerings- en beoordelingsgesprekken leveren vaak veel spanningen op. Dat geldt meestal voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Leidinggevenden zien vaak niet precies hoe de medewerkers hun werk doen. Tegenwoordig is dat met het thuiswerken nog minder geworden. Medewerkers ervaren dat het gesprek snel gaat over dingen die niet goed gegaan zijn.

Hoe zorg ik ervoor dat bij functioneringsgesprekken de relatie goed blijft?

Het is zeer de vraag of functionerings- en beoordelingsgesprekken positief bijdragen aan de prestatie van een organisatie of het welzijn van de medewerkers. Wél is uit studies gebleken dat doorlopend constructief in gesprek zijn met elkaar een goede arbeidsrelatie en een prettige bedrijfscultuur bevordert. En dat komt weer ten goede aan de prestaties van de organisatie.

Welke zaken kunt u het beste regelmatig met elkaar bespreken? Denk daarbij aan een open en positieve houding.

   • Wat is er goed gegaan? Blijf steeds aandacht geven aan de dingen die goed gaan
   • De kwaliteiten en de ontwikkeling van de medewerker
   • De ontwikkelingen binnen het bedrijf en de gevolgen voor de toekomst
   • Wat energie oplevert of juist stress veroorzaakt
   • Wat kan beter? Openstaan voor suggesties over verbeteringen

Wat kan ik als medewerker wel of beter niet doen bij functionerings- en beoordelingsgesprekken?

Als medewerker doet u er verstandig aan zich ook voor te bereiden op een functioneringsgesprek. U kunt de agenda alvast bespreekbaar maken. Bedenk zelf agendapunten, zoals uw inzet en bijdrage. Benoem wat goed gegaan is. Geef vooral aan wat uw sterke kanten zijn en probeer afspraken te maken over hoe u zich verder kunt ontwikkelen. Krijgt u in een gesprek vooral te horen wat u niet goed gedaan heeft? U kunt het beste aangeven dat u altijd bereid bent om te leren van uw fouten. Ga bij voorkeur niet in de verdediging. Natuurlijk heeft u niet alleen negatieve kwaliteiten maar ook positieve. Die benoemt u met voorbeelden. Verder doet u er goed aan mee te denken over oplossingen. Zorg voor een prettige sfeer. Blijf zakelijk en maak het niet persoonlijk. Spreek vooral niet negatief over collega’s en leidinggevenden. Wees terughoudend met kritiek.
Zijn er veranderingen op komst binnen het bedrijf? Bekijk met uw leidinggevende de gevolgen voor uw werk en wat uw rol zou kunnen zijn.
Krijgt u een verslag van het gesprek? Lees dat verslag goed door. Bent u het ergens niet mee eens, dan kunt u vragen om dat te veranderen. Kan dat niet, teken dan alleen voor ‘gezien’ en niet voor ‘akkoord’. Vraag ook om uw commentaar aan het verslag toe te voegen.

Hoe stel ik mij op bij een negatieve beoordeling?

Waren de beoordelingen tot voor kort altijd positief en krijgt u plotseling een minder goede beoordeling? Dan is dat even slikken. Het hoeft niet altijd meteen te betekenen dat u uw baan kwijt raakt. Reageer niet meteen. Neem de beoordeling in ontvangst, teken voor ‘gezien’, en geef aan dat u het wil laten bezinken. Als de emoties gezakt zijn dan probeert u er met een frisse blik naar te kijken. Wat is de boodschap van de beoordeling? Wat wil uw werkgever u laten weten? Kijk er in alle redelijkheid naar. Misschien zit er een kern van waarheid in en kunt er van leren. Als dat zo is kunt u aan uw werkgever teruggeven dat u bereid bent om u zelf op de aangegeven punten te verbeteren. Deze houding wordt door werkgevers meestal gewaardeerd. Komt de kritiek als het ware uit de lucht vallen. Ook dan is het verstandig om aan te geven dat u naar u zelf wil kijken en wil proberen om dingen anders te doen. Is de kritiek volgens u volledig onterecht omdat bijvoorbeeld de feiten niet kloppen? Dan is het belangrijk om die feiten te corrigeren. Voorkom emotionele reacties. Beperk u zelf tot een korte zakelijke beschrijving van hoe de dingen volgens u gegaan zijn. Laat uw reactie eerst nog door iemand anders lezen.
Soms zit er ook een andere (meer politieke) reden achter een minder goede beoordeling. Het is belangrijk om dat voor u zelf helder te krijgen. Krijgt u een uitsluitend negatieve beoordeling? U kunt dan het beste juridisch advies inwinnen.

Is er verschil tussen een concurrentie- en een relatiebeding?

Het is niet altijd duidelijk wat nu precies onder een concurrentie- of een relatiebeding wordt verstaan. Regelmatig halen mensen deze bedingen door elkaar. Er bestaat toch zeker wel een verschil. De beide bedingen hebben namelijk een ander doel. In welk geval gaat het om een concurrentiebeding, en wanneer een relatiebeding?

Een concurrentiebeding gaat over de opgedane kennis bij een werkgever

Reden om een concurrentiebeding in een arbeidscontract op te nemen is voor een werkgever het beschermen van de kennis die iemand in een functie opdoet. Met deze kennis zou de werknemer na einde van zijn dienstverband in dienst kunnen treden bij een concurrerend bedrijf. Hij zou dan met zijn kennis de nieuwe werkgever (het concurrerende bedrijf) een oneerlijke voorsprong bezorgen. Daarmee zouden ook klanten en/of relaties kunnen besluiten mee te gaan naar de nieuwe werkgever. Daartegen biedt een concurrentiebeding bescherming.
Een werknemer die een concurrentiebeding in zijn arbeidscontract heeft, mag na het einde van zijn dienstverband, voor een bepaalde tijd – vaak een jaar – niet werken bij of voor een concurrerend bedrijf.

Wat staat er in een concurrentiebeding?

De functie, de tijdsperiode, het geografische bereik en de boete die geldt bij overtreding van het beding. Let op, is het concurrentiebeding onduidelijk, dan wordt dat meestal in het voordeel van de werknemer uitgelegd.

Een relatiebeding gaat over de klantenkring en relaties van een werkgever

Een werkgever neemt een relatiebeding in een arbeidscontract op om zijn klantenkring en relaties te beschermen. Met een relatiebeding in een arbeidscontract kan een werknemer na einde dienstverband in een bepaalde tijdsperiode niet werken bij of voor klanten en/of relaties van zijn ex-werkgever.
Ook bij een relatiebeding is een duidelijke tekst belangrijk. Wie zijn de relaties en/of klanten van de werkgever? En wanneer geldt iemand als relatie of klant van de werkgever? Werkgevers kiezen er wel voor om een lijst met relaties en/of klanten bij te voegen. Verder staat in het beding de tijdsduur en de boete bij overtreding van het beding.

Welke eisen gelden er verder nog?

Vanaf 1 januari 2015 geldt dat zowel het concurrentie- als het relatiebeding in beginsel alleen mag worden opgenomen in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (bij een vast dienstverband). Bij een concurrentie- en/of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, moet de werkgever de noodzaak daarvan motiveren met een beroep op zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hier geldt een strenge toets. In de rechtspraak worden zwaarwegende bedrijf- of dienstbelangen niet snel aangenomen. Deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moeten aanwezig zijn zowel op het moment van het afsluiten van het arbeidscontract, als later wanneer de werkgever een beroep op het beding doet.
Verder geldt nog dat beide bedingen schriftelijk moeten worden afgesloten en de werknemer meerderjarig is. Staan deze bedingen in het arbeidscontract, dan is al snel aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan. Let op, soms kan een verwijzing in de aanstellingsbrief naar de algemene voorwaarden waarin een concurrentie- en/of relatiebeding staat ook volstaan.

Concurrentie- en / of relatiebedingen kunnen conflicten veroorzaken

Het gebeurt regelmatig dat werkgevers en werknemers een conflict hebben over een concurrentie- en/of relatiebeding. De belangen zijn te verschillend. De werknemer wil ergens anders gaan werken en voelt zich dikwijls beperkt in zijn vrije arbeidskeuze. Of de werknemer wil voor zichzelf beginnen en loopt daarmee tegen het concurrentie- en/of relatiebeding aan. Lukt het niet om een compromis te bereiken dan kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd. De rechter maakt dan een belangenafweging. De uitkomst kan zijn dat de rechter het concurrentie- en/of relatiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigt. Gedeeltelijke vernietiging betekent dat het geografische bereik en/of de tijdsduur wordt beperkt. Bijvoorbeeld een beperking tot een straal van 30 km en voor de duur van een half jaar.

Matiging/vernietiging van concurrentie- en/of relatiebeding uit vaststellings(beëindigings)overeenkomst?

Bij het sluiten van een beëindigings- of vastellingsovereenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder het arbeidscontract wordt beëindigd. Het gaat dan meestal om afspraken over de einddatum van het arbeidscontract en de beëindigingsvergoeding. Ook wordt vaak een afspraak over het concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen. Op zich is dat prima. Alleen is het wel belangrijk te weten dat de rechter heel terughoudend zal zijn bij het toepassen van een belangenafweging op zo’n afspraak in de vaststellingsovereenkomst. (Gedeeltelijke) schorsing of vernietiging van het concurrentiebeding na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst zou mogelijk nog kunnen bij onvoorziene omstandigheden, waar bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon worden gehouden. De reden hiervan is, is dat de medewerker op het moment van het sluiten van de beëindigings- of vaststellingsovereenkomst, zich bewust van zijn belangen, een afspraak heeft gemaakt over het concurrentie- en of relatiebeding. Met zaken waar hij geen rekening mee kon houden, kan het dus anders liggen.

Zowel bij het aangaan van een concurrentie- en/of relatiebeding, of bij een afspraak daarover in een vaststellingsovereenkomst, als bij een dreigend conflict over een concurrentie- en/of relatiebeding, is het verstandig juridisch advies in te winnen.

Wat kan ik als werkgever doen om een loonsanctie te voorkomen?

Aan het einde van 2 jaar ziekte kan het UWV bij de re-integratie beoordeling een loonsanctie opleggen. Dat betekent dat de loondoorbetalingsperiode wordt verlengd met maximaal 52 weken. De loonbetalingsplicht kan dan 3 jaar worden. De meest voorkomende oorzaak van een loonsanctie is dat de re-integratie van een medewerker te laat of niet is opgepakt. Verder dat de administratie rond de re-integratie te kort schiet. Ook al is het nodige gedaan, de werkgever moet dit kunnen onderbouwen met een dossier. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent ook dat een verkeerd advies van deskundigen voor rekening van de werkgever komt. Dus blijf alert op het werk van een arbodienst. Hier volgen een aantal tips.

   • Zorg allereerst voor een goed verzuimbeleid.
   • Probeer na de ziekmelding zo snel mogelijk te beginnen met re-integratie.
   • Zorg dat tijdens het hele ziekteproces een dossier bijgehouden wordt. Het UWV beoordeelt de re-integratie op tijdigheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid. Dat moet blijken uit het dossier.
   • Focus meteen op terugkeer van de medewerker naar het bedrijf. Ook al is dat maar voor een paar uur per week. Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige afwezigheid re-integratie belemmert.
   • Bij twijfel vraag altijd een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Het deskundigenoordeel maakt een tussentijds oordeel over de re-integratie-inspanningen mogelijk. Daarmee krijgt u een indruk of de tot dan toe gedane inspanningen voldoende zijn.
   • Raadpleeg tijdig een arbeidsdeskundige naar de mogelijkheden van terugkeer in eigen werk of passend werk binnen het bedrijf. Dat heet spoor 1. Het is verstandig dit onderzoek al te doen in het eerste ziektejaar.
   • Zet op tijd spoor 2 in als blijkt dat terugkeer van de medewerker in het eigen bedrijf niet mogelijk blijkt. Onderzoek daarbij re-integratiemogelijkheden bij een ander bedrijf.
   • Bij een arbeidsconflict kies op tijd voor mediation.
   • Vraag zonodig verlenging van de loondoorbetalingverplichting bij het UWV. Dat kan steeds met 13 weken. In deze periode kunt u proberen alsnog aan de re-integratieverplichtingen te voldoen. Zo kunt u een eventueel veel duurdere loonsanctie voorkomen. Voor de medewerker kan hiermee de stigmatisering door een WIA stempel worden voorkomen.

Heeft u vragen rond de re-integratie van een zieke medewerker kunt u altijd advies vragen.

Kan ik met een familielid een arbeidsovereenkomst aangaan?

Ook met familie kan er een arbeidsovereenkomst bestaan. Dat is vaste rechtspraak.
Waar vooral naar gekeken wordt, is de gezagsverhouding. Zo deed zich een geval voor van persoonlijke verzorging en begeleiding van een dochter voor haar moeder.
De rechter vond dat er een gezagsverhouding was. Namelijk gaf de moeder als werkgever aan op welke momenten zij verzorgd wilde worden en hoe dat moest gebeuren.
De moeder bepaalde ook hoe haar dagprogramma eruit moest zien. De dochter voerde de aanwijzingen en instructies van haar moeder uit. De moeder zorgde voor het bijhouden van de urenregistratie en ondertekening van werkbriefjes. De dochter was zorgverlener van beroep en werkte voor verschillende opdrachtgevers. Al deze omstandigheden maakten dat een arbeidsovereenkomst werd aangenomen en de dochter ook werknemer was voor de WW, zodat zij WW zou kunnen krijgen.

Is een geluidsopname als bewijs toegestaan?

Zowel werkgevers als werknemers nemen gesprekken op en regelmatig zonder dat de ander daarvan afweet, laat staan daarvoor toestemming geeft. Tegenwoordig is met een smartphone zo’n geluidsopname natuurlijk snel gemaakt. Alhoewel dit een inbreuk op de privacy is laten rechtbanken geluidsopnames en transcripties van gesprekken toch vaak als bewijs toe. Bij bewijsvoering is in het algemeen veel toegestaan. De rechter bepaalt uiteindelijk wat er mee wordt gedaan.

Hoe zit het nu met de inbreuk op de privacy?
Veelal wordt bewijs niet toegestaan bij een ontoelaatbare inbreuk op de privacy, zoals een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Toch wordt meestal meer waarde gehecht aan het boven water krijgen van de waarheid en het belang om stellingen te kunnen bewijzen dan een inbreuk op de privacy. Zeker als het gaat om zakelijke gesprekken. Daarbij kijkt de rechter ook of gekozen is voor een opname bij wijze van uiterste noodzaak. Stiekem opgenomen gesprekken zullen dus vaak wel als bewijs zijn toegestaan.

Niet zonder risico

Het stiekem opnemen van gesprekken zonder medeweten van de andere partij is overigens niet zonder risico. De vertrouwensrelatie en de onderlinge samenwerking in een arbeidsrelatie kunnen onder druk komen te staan met tot gevolg een onwerkbare arbeidsverhouding. Het is dus verstandig om hierin een goede afweging te maken.

Vragen en antwoorden rondom Coronavirus

Mijn werkgever wil dat ik een vaststellingsovereenkomst tekenen om de crisis te overbruggen en daarna kan ik weer in dienst komen. Is het verstandig om te tekenen?

Dit is een oplossing waar u beter niet mee akkoord kunt gaan. U heeft geen enkele zekerheid dat uw werkgever u weer in dienst neemt. Kiest u er toch voor check dan goed dat in de vaststellingsovereenkomst staat dat uw werkgever het initiatief voor ontslag neemt. Staat dat er niet, dan heeft u geen recht op WW. Laat voor de zekerheid de vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een deskundige.

Mijn werkgever vraagt ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden aan maar maakt geen gebruik van de NOW-regeling. Mag de werkgever dat zo doen?

De werkgever kan daar inderdaad voor kiezen. Wel zal de werkgever om het ontslag erdoor te krijgen moeten uitleggen waarom hij geen gebruik maakt van de NOW-regeling. Als de werkgever dat niet goed kan uitleggen, is de kans groot dat het ontslag er niet door komt. De NOW-regeling is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen met een subsidie voor de betaling van de loonkosten om zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen. Het gaat om werknemers met een vast dienstverband maar ook werknemers met flexibele contracten als zij in dienst blijven en loon blijven ontvangen in de periode waarover de subsidie wordt verleend. Dit geldt ook voor uitzend- en payrollbureaus.

Andere baan maar (nieuwe) werkgever trekt zich terug. Kan de werkgever ervan afzien?

Heeft u getekend voor een proeftijd dan kan de nieuwe werkgever zelfs zonder de reden te noemen de arbeidsovereenkomst stopzetten (of niet laten beginnen). Corona is een logische reden. Vraag altijd om een gesprek om dingen duidelijk te krijgen.

Ik kan niet verder met re-integreren, moet mijn werkgever mij nu langer in dienst houden?

Uw werkgever heeft tijdens 104 weken ziekte de verplichting om het loon door te betalen. Doet uw werkgever te weinig om u weer aan het werk te krijgen, kan het UWV deze periode verlengen met maximaal een jaar. Als de re-integratie stilligt alleen door Corona dan wordt de periode niet verlengd. Heeft uw werkgever los van Corona onvoldoende gedaan, wordt de periode wel gewoon verlengd. En blijft u langer in dienst.

Kan ik weigeren om naar het werk te gaan vanwege angst op besmetting?

Zolang er thuis gewerkt kan worden doet het probleem zich niet zo snel voor. Wat als u (weer) naar uw werk moet en u angst heeft voor een Corona besmetting, of u heeft een gezinslid dat tot een risicogroep hoort? De werkgever heeft een vergaande verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek en moet daar maatregelen voor nemen. Het werk moet zo ingericht worden dat aan de actuele veiligheidseisen wordt voldaan. Dus voldoende afstand, de beste beschermende kleding, wat maar nodig is om besmetting te voorkomen. Omdat uw werkgever deze plicht heeft, betekent dat ook dat u niet zomaar kunt weigeren, ook al behoort u tot een risicogroep. Kunt u thuiswerken afdwingen? Ook al is het advies om zo veel mogelijk thuis te werken, bestaat er niet een recht op thuiswerken. Met de invoering van de Wet Flexibel Werken zou de werkgever weliswaar eerder tegemoet moeten komen aan een verzoek tot thuiswerken echter geeft deze wet nog geen recht op thuiswerken. De wet laat de werkgever nog steeds de mogelijkheid om een verzoek tot thuiswerken af te wijzen. Blijf daarom met elkaar in gesprek om tot een zo veilig mogelijke werksituatie te komen.

Tijdens ziekte akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst aangaan tijdens ziekte is niet zonder risico voor zowel werknemer als werkgever. Toch kan het een uitkomst bieden in een voortslepende situatie waarbij juist de werkomgeving de ziekteveroorzaker is. Wel zult u als werknemer zeker moeten weten dat u zult herstellen en kunt voldoen aan de eisen van de WW en u niet het risico loopt meteen een ziektewetuitkering aan te moeten vragen.
Bent u ongeacht de werksituatie ziek dan is het zeker niet verstandig om in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst. Namelijk zou u geen aanspraak kunnen maken op WW, omdat u niet kunt voldoen aan de eisen van de WW, zoals beschikbaar zijn voor werk omdat u immers ziek bent en niet kunt solliciteren. En zou u een ziektewetuitkering aanvragen, dan ziet het UWV in het akkoord gaan met een beëindigingsovereenkomst een benadelingshandeling. Namelijk is de werkgever verplicht u tijdens twee jaar ziekte het salaris door te betalen. Ook moet de werkgever u re-integreren. Dat komt na beëindiging van het dienstverband dan bij het UWV te liggen zodat het UWV wordt benadeeld. Meewerken aan het eigen ontslag leidt in de Ziektewet tot weigering van de Ziektewetuitkering. Dus ga niet zomaar akkoord met beëindiging van het dienstverband als u ziek bent, en zorg dat u deskundig advies krijgt. U kunt uw werkgever vragen dat te vergoeden.

Ook voor de werkgever kleven er risico’s aan een beëindiging met een vaststellingsovereenkomst bij een zieke werknemer. Uw zieke werknemer kan bijvoorbeeld later vernietiging van de vaststellingsovereenkomst vorderen met een beroep op een ‘wilsgebrek’. Deze vordering kan slagen als het niet redelijk of billijk is gelet op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, óf de manier waarop die tot stand is gekomen, de werknemer aan de afspraken in de vaststellingsovereenkomst te houden.
Waar u als werkgever in geval van een beëindigingsovereenkomst met een zieke werknemer in ieder geval verstandig aan doet is:
Uw zieke werknemer volledig informeren over de gevolgen van het tekenen van een vaststellingsovereenkomst en erop wijzen dat hij of zij geen Ziektewetuitkering krijgt.
Uw werknemer gelegenheid geven om goed over zijn of haar beslissing na te denken en wijzen op het inwinnen van onafhankelijk deskundig advies.

Kunnen arbeidsvoorwaarden bij overname gewijzigd worden?

Bij een overname waarbij alle ondernemingsactiviteiten zoals het bedrijfspand, complete inventaris, klanten, goodwill, merken etc.) overgaat, is al snel sprake van een overgang van onderneming. Bij overgang van onderneming geldt dat rechten en verplichtingen van werknemers mee overgaan op de nieuwe partij. Dat betekent dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst blijft gelden. Ineens andere arbeidsvoorwaarden doorvoeren is niet mogelijk, zonder de nadrukkelijke instemming van de individuele werknemer. Overigens voor pensioenen geldt bij een overgang van onderneming een bijzondere regeling. Weliswaar gaat ook de pensioenregeling van werknemers mee over op de verkrijger, maar hierop bestaan een aantal belangrijke uitzonderingen.

Kan een werkgever na overgang een nieuw arbeidscontract aanbieden?

Een werkgever wil binnen zijn bedrijf zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden. De werknemer hoeft daar in beginsel niet mee akkoord te gaan en kan vasthouden aan zijn oude arbeidscontract. Wel kan de werkgever in bepaalde gevallen gebruik maken van een wijzigingstechniek. Ook doet zich wel voor dat een bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarde heel moeilijk of tegen hele hoge kosten één op één kan overgaan. In dat geval kan compensatie middels een andere arbeidsvoorwaarde volstaan of een financiële vergoeding. De vraag is ook of het voordeel van de werknemer wel een arbeidsvoorwaarde is? Bijvoorbeeld het plaatsen van reclame op een auto van de zaak waarin ook privé gereden mag worden is geen wijziging van een arbeidsvoorwaarde. Dat kan de werkgever gewoon eenzijdig doorvoeren.

welke regels gelden bij een (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden?

Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden is wel mogelijk als een eenzijdig wijzigingsbeding staat in het arbeidscontract, de cao of personeelshandboek. Ondanks het eenzijdig wijzigingsbeding, is een eenzijdige wijziging mogelijk alleen als werkgever een zwaarwegend belang kan aantonen dat zwaarder weegt dan het belang van werknemer.

Ook zonder een eenzijdig wijzigingsbeding kan een werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen. Hij kan dat dan doen met een beroep op de redelijkheid en billijkheid. Dat komt neer op goed werkgever- en werknemerschap: werkgever en werknemer behoren zich tegenover elkaar als goed werkgever en werknemer te gedragen. Twee Hoge Raad arresten, taxi Hofman en Stoof/Mammoet, geven de belangrijke vuistregels wanneer een werknemer behoort mee te werken aan een door de werkgever gewenste wijziging van arbeidsvoorwaarden.

 • Is er een noodzaak voor het doen van een wijzigingsvoorstel? Hoe sterker of zwaarwegender de reden, des te meer kans bestaat dat bijvoorbeeld in gerechtelijke procedure de werkgever als goed werkgever gehandeld heeft en het wijzigingsvoorstel kan doen. Harmonisering alleen zal niet voldoende zijn. Ook als bijvoorbeeld de verkrijger/werkgever een relatiebeding wil opnemen. Werkgever moet met zwaarwegende bedrijfsbelangen kunnen onderbouwen waarom een relatiebeding echt nodig is en niet bijvoorbeeld alleen kan worden volstaan met een geheimhoudingsbeding.
 • Is het voorstel redelijk? Het voorstel van de werkgever moet redelijk zijn. Dus bijvoorbeeld in het geval van de verkrijger die een relatiebeding in het arbeidscontract wil, de vrije arbeidskeuze van de werknemer niet onnodig wordt ingeperkt.
 • Houding van werkgever? Heeft hij eerlijk en open overleg gevoerd of de wijziging eenzijdig onder druk opgelegd? Instemming van de ondernemingsraad kan maken dat een voorstel eerder als redelijk wordt beschouwd.
 • Moet de werknemer dit voorstel in redelijkheid accepteren? Hier spelen de persoonlijke omstandigheden van iedere individuele werknemer een rol. Zo kunnen er bijzondere privé-omstandigheden zijn die zwaar moeten wegen.

Voor het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden gelden dus strenge voorwaarden.
Echter zullen arbeidsvoorwaarden uiteindelijk gedateerd raken en toch een aanpassing van het arbeidscontract wenselijk zijn. Het inwinnen van juridisch advies over een goede benadering van uiteenlopende belangen kan bijdragen tot een oplossing.