1. Het Advocatenkantoor Suzan de Jong (hierna: het Advocatenkantoor) is een advocatenkantoor in de vorm van een eenmanszaak, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen, onder registratienummer 71014381.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en handelingen van het Advocatenkantoor. Alleen opdrachtgevers van het Advocatenkantoor, bij uitsluiting van alle derden, kunnen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden.

3. Het Advocatenkantoor spant zich volledig in om een opdracht of werkzaamheden met voldoende zorg uit te voeren. Het Advocatenkantoor kan geen garanties geven over resultaten.

4. Bij het uitvoeren van een opdracht of werkzaamheden kan het Advocatenkantoor een of meerdere derden betrekken die niet direct of indirect aan het Advocatenkantoor zijn verbonden. Als zo’n derde tekortschiet dan kan dit alleen aan het Advocatenkantoor toegerekend worden als wordt aangetoond dat de keuze voor deze persoon onzorgvuldig is geweest. Het Advocatenkantoor mag namens de opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid aanvaarden. Artikel 6:76 BW is niet van toepassing.

5. Als het Advocatenkantoor een opdracht of werkzaamheden uitvoert voor meer partijen dan zijn deze hoofdelijk verantwoordelijk voor de nakoming van alle afspraken met het Advocatenkantoor.

6. Als een (potentiële) opdrachtgever vermoedelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) dient het Advocatenkantoor een aanvraag voor een toevoeging in bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als een toevoeging wordt afgegeven, betaalt opdrachtgever (alleen) de vastgestelde eigen bijdrage aan het Advocatenkantoor voor de te verlenen rechtsbijstand. Bijkomende kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, etc komen apart voor rekening van de opdrachtgever.

7. Als geen sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het uurtarief van het Advocatenkantoor. Het Advocatenkantoor factureert maandelijks met een betaaltermijn van 15 dagen. Het Advocatenkantoor kan verrekenen met eventuele te betalen bedragen. Bij niet tijdige of volledige betaling kan het Advocatenkantoor een opdracht of werkzaamheden opschorten totdat volledig is betaald.

8. Klachten over een factuur of werkzaamheden bericht de opdrachtgever direct maar in ieder geval binnen een maand, met bewijs en onderbouwing, schriftelijk aan het Advocatenkantoor. Bij gebreke daaraan vervalt het recht van de opdrachtgever een vordering of klacht in te stellen tegen het Advocatenkantoor. De opdrachtgever dient vervolgens binnen een jaar zijn vordering of klacht in bij de bevoegde instantie, bij gebreke waaraan zijn recht komt te vervallen.

9. Iedere aansprakelijkheid van het Advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat in het specifieke geval wordt uitbetaald onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het Advocatenkantoor, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, zoals in de polis vermeld. Als om welke reden dan ook geen uitkering op basis van genoemde verzekering plaatsvindt wordt door het Advocatenkantoor iedere aansprakelijkheid uitgesloten. Dit is slechts anders als in rechte aangetoond is dat de betreffende schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Advocatenkantoor.

10. Het Advocatenkantoor is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Evenmin is het Advocatenkantoor aansprakelijk voor schade door (fysiek of digitaal) vervoer of verzending van bescheiden en gegevens, ongeacht of dit gebeurt door gebruikmaking van koeriersdiensten, email verkeer of (computer) apparatuur en software. De aansprakelijkheid kan nooit verder gaan dan in deze algemene voorwaarden is bepaald, onafhankelijk op welke grondslag het Advocatenkantoor aansprakelijk zou zijn.

11. Als zowel een derde als de opdrachtgever schadevergoeding vorderen van het Advocatenkantoor, dan wordt de schade van de opdrachtgever niet vergoed voor zover het bedrag van deze schade zelf of na vermeerdering daarvan met het aan een derde toekomende schadebedrag hoger is dan de in artikel 8 hiervoor genoemde maximale schadevergoeding.

12. De opdrachtgever is verplicht om een mogelijke reden voor aansprakelijkheid van het Advocatenkantoor op het moment dat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, direct maar in ieder geval binnen een maand, met bewijs en onderbouwing, schriftelijk aan het Advocatenkantoor te berichten. Bij gebreke hieraan vervalt het recht van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen van het Advocatenkantoor. De opdrachtgever dient vervolgens binnen een jaar zijn vordering aanhangig te maken bij de bevoegde rechter, bij gebreke waaraan zijn recht komt te vervallen. Het Advocatenkantoor is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever zolang opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met het Advocatenkantoor niet is nagekomen. Ontbinding of opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is in dit geval niet mogelijk.

13. Het Advocatenkantoor is wettelijk verplicht om de identiteit van opdrachtgevers te verifiëren en als zich ongebruikelijke transacties mochten voordoen, deze te melden bij de bevoegde instanties. Opdrachtgever bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en hiermee in te stemmen. Uit een dergelijke melding kan nooit aansprakelijkheid van het Advocatenkantoor ontstaan.

14. Opdrachtgever geeft het Advocatenkantoor toestemming om haar persoonsgegevens te verwerken.

15. Het Advocatenkantoor hanteert een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is van toepassing op de dienstverlening. Op alle overeenkomsten met het Advocatenkantoor en ter zake alle opdrachten en werkzaamheden van het Advocatenkantoor is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter te Groningen, Nederland, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten met het Advocatenkantoor of opdrachten en werkzaamheden van het Advocatenkantoor. Over geschillen zullen door partijen geen mededelingen worden gedaan aan derden, voor zover dit niet strikt noodzakelijk is voor enige gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure. Dergelijke mededelingen kunnen ernstige schade berokkenen aan de andere partij.